2010-2015 > substantia innominata series

 SI I
stoneware
0.3 x 0.4 x 0.2 m
2014
SI II
stoneware
0.3 x 0.3 0.3 m
2014
SI III
stoneware
0.3 x 0.4 x 0.2 m
2014
SI IV
stoneware
0.35 x 0.35 x 0.25 m
2014
SI V
stoneware
0.2 x 0.5 x 0.2 m
2014
SI VI
stoneware
0.35 x 0.35 x 0.25 m
2014
SI VII
stoneware
0.25 x 0.35 0.25
2014
SI VIII
stoneware
0.25 x 0.35 0.25
2014
SI IX
stoneware
0.25 x 0.15 x 0.25
2014
SI X
stoneware
0.35 x 0.35 x 0.25 m
2014
SI XI
stoneware
0.35 x 0.30 x 0.25 m
2014
SI XII
stoneware
0.35 x 0.25 x 0.20 m
2014
SI XIII
stoneware
0.30 x 0.25 x 0.25 m
2014
SI XIV
stoneware
0.35 x 0.20 x 0.25 m
2014
SI XV
stoneware
0.35 x 0.30 x 0.20 m
2014