2015-2022 > Tek(h)enu

TEK(H)enu
TEK(H)enu
polished ceramic
150 x 30 x 30 cm
2014